top of page

Arbetsmiljö

Kränkningar/särbehandlingarAll personal på Hotell Södra Berget ska trivas och inte känna obehag eller på något sätt bli kränkta. Detta gäller naturligtvis också mellan personalen inom hotellet. Vi har all stöd och backup från Patrik och Niclas gällande våra handlingar och hur vi agerar.Alla incidenter som gör att ni känner er kränkt eller att det känns obehagligt, kan vara ex någon spydig kommentar etc, då har vi all rätt att konfrontera gästen oavsett vilken avdelning vi jobbar på. Känner man sig inte bekväm med detta kan man kontakta Patrik eller Niclas via mejl eller telefon, bra är då om man vet namn på gästen eller vilken grupp denne tillhör.Vi har all rätt att avbryta och avvisa våra gäster. Arbetsanpassning mot skador, sjukdomar, ohälsa eller annat liknande. - Vem vänder jag mig till? 

Svar: Ni tar kontakt med er närmsta platschef eller om ni föredrar så kan ni även prata med hotellchef eller vd.

Det går även bra att kontakta vårt regionala skyddsombud Anders Fredriksen, tfn 026-4206615 alt anders.fredriksen@hrf.net- Viktigt att veta är att vi har sekretess och det ni anförtror att säga till närmsta chef/hotellchef/vd kommer vi inte föra vidare om ni inte önskar detta.- Vad ska mottagare göra? Vad händer med informationen?

Svar: Mottagare ska sammankalla möte med berörd person, för att tillsammans kunna planera en åtgärdsplan. Informationen är sekretess och vi skriver därför inte ner något. Vi följer upp med personliga samtal, en uppföljning görs igen inom två veckor.

Därefter vidtas åtgärder såsom kan vara arbetsnedsättning, omplacering, personliga samtal. - Denna information nås ut till all personal via vår arbetsmiljöpärm och vår digitala personalhandbok. - Arbetsmiljöfrågor tas upp/diskuteras som en stående punkt varje torsdag med en närvarande chef från varje avdelning på hotellet.- Arbetsmiljöfrågor tas upp/diskuteras som en stående punkt under varje avdelningsmöte med personalen som sker minst 1 gång i månaden. - Regionalt skyddsombud är: Anders Fredriksen, tfn 026-4206615 alt anders.fredriksen@hrf.net

bottom of page